Default size no.145

Specialistläkarledda moduler baserat på teamarbete

Projekt: Utveckling av nya arbetssätt i form av specialistledda moduler baserat på teamarbete 

Den planerade nybyggnationen av akutmottagningen inför framtidens hälso- och sjukvård är försenad och en ny akutmottagning beräknas vara klar Q1 2019. För att kunna omhänderta den planerade utökning av patienter innan dess måste arbete ske med att utveckla patientens väg genom akutmottagningen. Förändrade arbetssätt i form av teambaserade moduler ledda av specialistläkare för att nå en snabbare första läkarbedömning av patienten prövades. Detta för att se om det kommer att förbättra den psykiska samt fysiska arbetsmiljön samt öka patientsäkerheten.

Vistelsetiden för patienter med ankomsttid kl. 8 – 21 har kortats med ca en timme det senaste året, främst p.g.a. kortad väntan på läkarbedömning. Efter sex veckor med modularbete vardagsnätter har vistelsetiden för patienter med ankomsttid kl. 18 – 24 kortats lika mycket och för dem med ankomst kl. 00 – 08 med en halvtimme.

Flertalet arbetsmiljöenkäter har visat på förbättrad arbetsmiljö i form av mindre stress såväl för läkare, sjuksköterskor samt undersköterskor. Utmaningen har varit att få tillräcklig hög kompetens på läkare i form av specialister samt kontinuitet i teamen. Det blir ett fortsatt arbete med gemensamma arbetstider så att start och slut i modulerna för samtliga yrkeskategorier blir densamma.

Det som kvarstår att göra är att individanpassa omhändertagandet av den äldre multisjuka patienten och det arbetet är under uppstart. Uppdrag gavs 2014 till verksamhetschefer att utse förbättringsläkare från de verksamhetsområden (VO) som har verksamhet på vuxen akutmottagningen. Akutkliniken, Intermedicin, Kardiologi, Ortopedi samt Kirurgi. Dessa bildade förbättringsgrupper. Dessa förbättringsgrupper är tvärprofessionella med deltagande av läkare från respektive VO samt, sjuksköterska och undersköterska från akutkliniken.

Under testerna ledde en specialistläkare och en sjuksköterska vårdlag bestående av 2 läkare under ST/AT utbildning samt 2 sjuksköterskor och 1 undersköterska, för att utarbeta hur teamen bäst skulle bemannas utfördes flera tester och utvärderingar utifrån arbetsmiljö och patientsäkerhet. Utifrån flöden och antal patienter beräknades sedan hur många specialistledda moduler som kom att behövas i de olika patientakutflödena.

Resultaten visade både markant förbättrad arbetsmiljö och kortare ledtider.Läs mer här:

Mindre stress och mer koll med vårdlag på akuten

Miljardbyggen ger miljonlyft för arbetsmiljön

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel